Utveckling av nationell anhörigstrategi

Illustration: Mattias Gordon

Illustration: Mattias Gordon

Socialstyrelsen har publicerat sin första rapport

Under 2017 tog Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) fram ett underlag för en nationell anhörigstrategi. Underlaget presenterades för socialdepartementet och nationella, regionala samt lokala politiker. Hösten 2019 beslutade regeringen att påbörja arbetet med att utveckla strategin och gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. 

I Socialstyrelsens uppdrag ingick att ta fram en analys av vad anhörigperspektivet innebär för den anhöriga, den äldre och personalen, samt att göra en kartläggning och analys av i vilken utsträckning ett anhörigperspektiv finns med i tillämpningen av det befintliga regelverket. I genomförandet av uppdraget har Socialstyrelsen samverkat med Nka och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Socialstyrelsens rapport publicerades den 1 december 2020. I rapporten lyfter Socialstyrelsen att anhöriga har tre övergripande behov – att vården och omsorgen fungerar, att bli sedda och lyssnade på, och att få stöd. Vidare skriver de att anhörigas situation är en folkhälsofråga då vård och omsorg av en närstående kan få negativa konsekvenser för anhörigas hälsa, arbete, ekonomi och vardag.

De huvuddrag som lyfts fram i Socialstyrelsens rapport är följande:
• Det saknas ett integrerat anhörigperspektiv i stora delar av vården och omsorgen om äldre
• Det kommunala stödet till anhöriga är inte likvärdigt över landet
• Olika grupper har tillgång till olika stödinsatser
• Stödet som erbjuds är otillräckligt individanpassat och förebyggande

I rapporten betonar Socialstyrelsen att det är viktigt att den kommande strategin utformas på ett sätt som inte bara beaktar anhörigas möjlighet att vara delaktiga i vården och omsorgen eller att få stöd, utan också värnar om anhörigas rätt att välja om och i vilken omfattning de ger omsorg till sina närstående.

Läs Socialstyrelsens rapport

Socialstyrelsen har också i uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell strategi som omfattar anhöriga till personer som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuka eller som har funktionsnedsättning. Arbetet med det underlaget pågår och ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Nka:s rapport

I samband med att Nka tog fram ett underlag för en nationell anhörigstrategi gjordes också intervjuer med anhöriga, personal och beslutsfattare för att ytterligare kunna konkretisera strategin. Studien visade på ett tydligt behov av en nationell anhörigstrategi och baserat på studiens resultat tog Nka fram tio förslag till åtgärdsområden:

1. Säkra finansiell och social trygghet – egen ekonomi och pension
2. Balans mellan förvärvsarbete och vård av närstående
3. Förebyggande åtgärder för att motverka ohälsa hos anhöriga
4. Anhöriga som samarbetspartners inom vård och omsorg
5. Utbildning av personal inom kommun och landsting som möter anhöriga
6. Utbildning och träning för anhöriga samt validering av anhörigas färdigheter
7. E-tjänster och välfärdsteknologi som anhörigstöd
8. Möta anhörigas behov och utveckla ett evidensbaserat anhörigstöd
9. Samverkan mellan kommun och landsting
10. Säkra barnrättsperspektivet – barn och unga som anhöriga

Läs mer om förslagen 

Läs Nka:s rapport 

Senast uppdaterad 2019-10-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson