Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa (Me-We)

Närmare var tionde 15-åring i Sverige ger omfattande hjälp och stöd till någon anhörig. Att ge omsorg till en närstående kan göra att man känner press och stress, vilket kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och avhopp och framtida hälsoproblem. Målet med Me-We är att stärka unga omsorgsgivares övergång till vuxenlivet och bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande samt mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv.

Film om ungas upplevelser att leva nära någon med psykisk ohälsa, missbruk och sjukdom:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Vem är ung omsorgsgivare?

Unga omsorgsgivare är personer yngre än 18 år som ger vård, hjälp och stöd till en familjemedlem eller annan närstående. Detta fenomen är högst relevant i hela Europa, även om det saknas specifik data och medvetenheten och stödet varierar. Att ta på sig en roll som ung omsorgsgivare innebär en ökad risk för omedelbara och långsiktiga problem avseende den psykiska hälsan, välbefinnandet och utvecklingen, liksom för övergången till vuxenlivet, den sociala delaktigheten, utbildningen och anställningsbarheten.

Målet med Me-We projektet

Målet med projektet är att stärka unga omsorgsgivarers resilience, bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande och att mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv. Projektet kommer att utveckla en struktur av förebyggande insatser som ska testas, anpassas och utvärderas i sex länder i Europa (Italien, Nederländerna, Slovenien, Sverige, Schweiz och Storbritannien). Länder som är i olika faser av medvetenhet om frågan och utvecklingen av stödinsatser för unga omsorgsgivare. Målgruppen för projektet är unga omsorgsgivare i åldern 14-17 år.

Projektet har följande tre specifika mål:

  1. Systematisera kunskap om unga omsorgsgivare genom att (a) identifiera deras situation, behov och önskemål (WP1), (b) analysera nationella policy, lagar och stödinsatser (WP2) samt (c) kartlägga god praxis, sociala insatser och evidens (WP3); 
  2.  Tillsammans med unga omsorgsgivare utveckla och testa effektiva förebyggande insatser som fokuserar på att förbättra deras psykiska hälsa och välbefinnande och som skräddarsys för varje lands kontext (WP4 samskapa, WP5 implementera och WP6 utvärdera interventionerna); 
  3. Genomföra en omfattande kunskapstransformation för spridning, medvetande-görande och påverkan (WP7), genom att sprida resultaten till relevanta intressenter på nationell, europeisk och internationell nivå. 

Internationell påverkan

Projektet kommer att ha en internationell påverkan genom att bidra till förbättrad psykisk hälsa och välbefinnande hos unga omsorgsgivare, förbättrade skolresultat, övergång till vuxenlivet och social delaktighet, liksom att det bidrar till att skapa evidensbaserad praktik som bidrar till jämlikare hälsa och sociala fördelar.

EU symbol

Projektet har fått ekonomiskt stöd från den Europeiska unionens Horisont 2020 forskning- och innovationsprogram enligt avtal nr 754702" 

Läs mer om Me-We

För mer information och kontakt

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Senast uppdaterad 2018-08-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson